Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

eGrzałki.pl Elektryczne Grzałki

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy eGrzałki.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: SAGED Jarosław Sieczka  Radom, Wincentego Witosa 16 , NIP: 7962619195, tel. 732 415 435, adres email: zamowienia@egrzalki.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono dowolny podmiot składający zamówienie.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), według warunków Incoterms: EXW Radom.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy z zastrzeżeniem dotyczącym terminu dostawy §4 pkt.4.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. W przypadku odbioru własnego lub poprzez zleconego przez Klienta kuriera, Klient deklaruje termin odbioru. W przypadku znacznego przekroczenia terminu odbioru Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania.

6. W przypadku nieodebrania zakupionego towaru lub braku płatności za zamówiony towar w przeciągu 30 dni kalendarzowych, od momentu złożenia zamówienia, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§4

Realizacja oraz wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu lub przesłaniem potwierdzenia przelewu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy powstałą z przyczyn niezależnych od Sklepu. Dostępność części towarów jest przybliżoną wartością podaną przez producentów/dostawców poszczególnych produktów. Z uwagi na fakt, że wysyłka części towarów odbywa się bezpośrednio z magazynów producentów/dostawców poszczególnych produktów sklep zastrzega możliwość przekroczenia terminu podanego w opisie produktu, jednocześnie dokładając wszelkich starań do prowadzenia wysyłek w podanych terminach.

5. W przypadku kiedy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. Ponadto zdjęcia często mają charakter orientacyjny (są to zdjęcia danego typu grzałki) a właściwe parametry techniczne są podane w opisie przedmiotu.

5. Standardowo gwarancja wynosi 12 miesięcy na wszystkie produkty, poza tymi, w których opisie zaznaczono wyraźnie inny okres gwarancji.

6. Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości netto reklamowanego towaru.

7. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, niewłaściwego przechowywania oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane dla danego typu produktu.

8. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Odpowiedzialność Sklepu związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

10. Grzałki samodzielnie modyfikowane, w tym gięte we własnym zakresie nie podlegają gwarancji. Dotyczy to również grzałek, które mają w opisie informację "przeznaczone do gięcia". Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku grzałek uprzednio zmodyfikowanych, wygiętych przez firmę SAGED.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu dokonuje Klientowi zwrotu środków.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą (grzałki na zamówienie);
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklep.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania aktualnie obowiązujące przepisy

2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sklep działalność gospodarczą. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl